Oslopakke 2 i korte trekk

Hva er Oslopakke 2?

Oslopakke 2 (O2) er en plan for å fremskynde utbyggingen av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Intensjonen i planen er at utvikling og drift av transportsystemet i regionen vurderes samlet over fylkesgrensene, og at transportavviklingen på bane- og veisystemet vurderes under ett.

Hva er hensikten med Oslopakke 2?

Oslopakke 2 skal sikre en utbygging av kollektivtrafikken i løpet av ti år som ellers ville tatt rundt 25 år.

Hvem jobber med Oslopakke 2?

Oslopakke 2 er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Ruter AS, Jernbaneverket, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Statens vegvesen har koordineringsansvaret, og leder arbeidet via et eget sekretariat.

Hvor mye koster Oslopakke 2?

Oslopakke 2 er kostnadsberegnet til 15,6 milliarder kroner (i 2001-kr) fra 2001 til 2011.

Hva har Oslopakke 2 bidratt med hittil?

I handlingsprogrammet for 2002 til 2005 er jernbane, t-bane, stasjonsopprustning, kollektivknutepunkter og fremkommelighet for kollektivtrafikk prioritert. Store prosjekter som blant annet T-baneringen og dobbeltsporet på jernbanen mellom Skøyen og Sandvika inngår i porteføljen. Mange tiltak for å bedre fremkommeligheten for trikk og buss i Oslo og Akershus er gjennomført. Det nye sanntidsinformasjonssystem (SIS) gir reisende mer forutsigbarhet i forhold til når bussen eller trikken virkelig kommer. Dette ble fullt utbygd i 2009.

Hvorfor heter det Oslopakke 2?

Før Oslopakke 2, var det en Oslopakke 1, hvor målet var å bygge ut hovedveinettet i Oslo og Akershus. For å finansiere veiutbyggingen, vedtok bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus en bompengeordning i 1986. Mellom 1990 og 2001 ble 11 milliarder kroner investert i nye veier i Oslo og Akershus. I 1999 ble den siste, store flaskehalsen på Ring 3 borte etter åpningen av Tåsentunnelen. Fortsatt gjenstår noen prosjekter i Oslopakke 1. Det ble også i Oslopakke 1 vedtatt at tyve prosent av investeringsmidlene skulle brukes til kollektivtiltak.

Oslopakke 3

Stortinget vedtok i 2008 Oslopakke 3. Dermed fortsetter bompengeinnkrevingen fram til 2028. Gjennom Oslopakke 3 styrkes bevilgnigene til investeringer og drift av kollektivtrafikken.

Jernbanesville
Copyright © 2004     Kontakt webmaster     Design og utvikling In the Mix