Et bredt politisk ønske var utgangspunktet

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune tok i 1996 initiativet til Oslopakke 2 gjennom et brev til Stortingets samferdselskomité.

På bakgrunn av brevet ba Stortinget regjeringen om å utarbeide en plan for forsert utbygging av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. En forutsetning var at arbeidet skulle skje i samarbeid med de lokale myndighetene.

Stortingsproposisjon la grunnlaget

Stortinget og regjeringen behandlet finansieringsprinsippene og økonomisk ramme for Oslopakke 2 i st.prp. nr. 64 (1999-2000) om delvis bompengefinansiering av forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2), og i st.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2001-2011.

Disse dokumentene la en rekke føringer for det videre arbeidet:

  • Den praktiske oppfølgingen av arbeidet bør koordineres av Statens vegvesen Vegdirektoratet i samarbeid med det etablerte samordningsutvalget for Oslopakke 1.
  • En avtale forutsettes inngått mellom Fjellinjen AS og Statens vegvesen Vegdirektoratet med utgangspunkt i gjeldende avtale for Oslopakke 1.
  • Avtaler mellom Vegdirektoratet og lokale myndigheter bør utarbeides, og hvor blant annet det fremgår at de lokale myndighetene vil nytte den ekstra trafikantbetalingen for kollektivreisende til kjøp av nytt materiell, og at denne innsatsen kommer i tillegg til dagens nivå på slike anskaffelser og lokale myndigheters bruk av kollektivmidler.
  • Tidspunktet for innføringen av trafikantbetaling forutsettes koordinert av Statens vegvesen Vegdirektoratet slik at den blir felles for Fjellinjen AS, NSB lokaltrafikk, AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s.

Lokale vedtak tatt sommeren 2001

Akershus fylkesting og Oslo kommune behandlet forslaget til finansieringsprinsipper for Oslopakke 2 våren 2000. Disse inkluderte prinsipper for trafikantbetaling og omfang av lokale egenandeler.

Sommeren 2001 ga Akershus fylkesting og Oslo kommune på ny sin tilslutning til innføring av trafikantbetaling for Oslopakke 2 gjennom å innføre:

  • en ekstraordinær avgift på to kroner per passering i bomringen
  • en økning av kollektivsatsene på i gjennomsnitt 75 øre per reise i Oslo og Akershus

I tillegg ga Akershus fylkesting og Oslo kommune sin tilslutning til hovedprioriteringene i transportetatenes forslag til Handlingsprogram for Oslopakke 2 for 2002-2005.

Store krav til samarbeid

Utfordringene knyttet til utvikling og drift av transportsystemet i regionen er store og bredt sammensatt, både når det gjelder transportavvikling på bane og i veisystemet, og å tilrettelegge forholdene for bedre samordning av kollektivselskapenes tilbud.

Oppgaven krever helhetlige vurderinger og løsninger på tvers av fylkesgrensene, og stiller store krav til samarbeid mellom politikere, etater og kollektivselskaper. 

 

Storo
Copyright © 2004     Kontakt webmaster     Design og utvikling In the Mix